Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania. Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa.

Franciszek Brzóska Barbara Niwińska Ewa Sosin-Bzducha Iwona Furgał-Dierżuk Małgorzata Świątkiewicz Marek Pieszka Dorota Bederska-Łojewska Paulina Szczurek Mariusz Pietras Sylwester Świątkiewicz Witold Szczurek Anna Arczewska-Włosek Sylwia Orczewska-Dudek Beata Szymczyk Waldemar Korol Grażyna Bielecka Jolanta Rubaj Sławomir Walczyński Robert Gąsior
Rok: 2020ISBN: 978-83-7607-333-0

Spis treści

 • Franciszek Brzóska: Rys historyczny Zakładu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB5

Żywienie przeżuwaczy

 • Barbara Niwińska: Badania nad czynnikami żywieniowymi wspomagającymi efektywność wychowu i rozwój cieląt16
 • Ewa Sosin-Bzducha, Iwona Furgał-Dierżuk: Zastosowanie różnych materiałów paszowych oraz strategii żywieniowych w celu poprawy efektywności produkcji oraz jakości mleka i mięsa przeżuwaczy25

Żywienie świń

 • Małgorzata Świątkiewicz: Badania nad wartością pokarmową krajowych źródeł białka i ich przydatnością w żywieniu świń34
 • Małgorzata Świątkiewicz: Badania nad efektywnością dodatków paszowych i ich przydatnością w kształtowaniu rozwoju przewodu pokarmowego oraz statusu zdrowotnego świń54
 • Marek Pieszka, Dorota Bederska-Łojewska: Badania nad ochroną przewodu pokarmowego świń przed negatywnym wpływem patogenów72
 • Paulina Szczurek, Mariusz Pietras: Wpływ czynników żywieniowych na wskaźniki fizjologiczne zwierząt85

Żywienie drobiu

 • Sylwester Świątkiewicz, Witold Szczurek, Anna Arczewska-Włosek: Ocena efektywności materiałów paszowych jako źródła białka i innych składników pokarmowych w żywieniu drobiu94
 • Sylwester Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek, Witold Szczurek, Sylwia Orczewska-Dudek: Badania nad dodatkami paszowymi stosowanymi w celu poprawy statusu zdrowotnego i fizjologicznego organizmu ptaków109
 • Witold Szczurek: Badania nad efektywnością systemu strawnych aminokwasów w żywieniu kurcząt brojlerów i oznaczaniem standaryzowanej strawności jelitowej aminokwasów białka materiałów paszowych 125
 • Beata Szymczyk, Sylwia Orczewska-Dudek: Kształtowanie wartości dietetycznej oraz właściwości prozdrowotnych mięsa drobiowego i jaj na drodze modyfikacji żywieniowej135

Laboratoryjne i doświadczalne metody oceny jakości i wartości pokarmowej pasz

 • Beata Szymczyk: Wykorzystanie szczurów laboratoryjnych jako zwierząt modelowych w określaniu wartości odżywczej białka materiałów paszowych oraz wpływu wybranych czynników żywieniowych na organizm147
 • Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński: Efekty realizacji zadań laboratorium referencyjnego przez Krajowe Laboratorium Pasz158
 • Robert Gąsior: Zakres badań i efekty realizacji zadań przez Centralne Laboratorium169